แบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาช่วยงาน

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ข้อที่ ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1
1 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
2 หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน
3 ความเหมาะสมของค่าตอบแทน
4 การให้ความช่วยเหลือและสอนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5 สิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน
เลื่อนไปทางขวา

ตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

ข้อที่ ประเด็นการประเมินตนเอง ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1
1 สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เต็มความสามารถ
3 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา
4 มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
6 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
7 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อยู่ในกฎระเบียบของหน่วยงาน
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละในการทำงาน
เลื่อนไปทางขวา

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อให้บริการด้านนักศึกษาช่วยงาน (Part-time) ของส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

  • แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของส่วนจัดงานและฝึกงานของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
  • ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริหารจัดการ และการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการและการบริหารจัดการ

1) ความพึงพอใจต่อระบบ MFU Part time Online ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1
1.1 รูปแบบการใช้งาน ความยาก - ง่าย
1.2 การใช้งานของระบบไม่ซับซ้อน ง่านต่อการใช้งาน
1.3 การออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ
1.4 ความสะดวกในการใช้งาน
1.5 ระบบมีความเสถียร
1.6 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบในภาพรวม
2) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
2.1 การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นระบบที่ชัดเจน
2.2 การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
2.3 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกและรวดเร็ว
2.4 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
2.5 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการให้บริการ
2.6 มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.1 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
3.2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
3.3 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพ เหมาะสมกับการทำงาน
3.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้
เลื่อนไปทางขวา

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ