แบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาช่วยงาน

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ข้อที่ ประเด็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1
1 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
2 หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน
3 ความเหมาะสมของค่าตอบแทน
4 การให้ความช่วยเหลือและสอนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5 สิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน
เลื่อนไปทางขวา

ตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

ข้อที่ evaluation.question_2 ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1
1 สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เต็มความสามารถ
3 มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา
4 มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์
6 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
7 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อยู่ในกฎระเบียบของหน่วยงาน
8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละในการทำงาน
เลื่อนไปทางขวา

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ